BUSCA

Links PatrocinadosBuscar por Título
   A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Ma?y Ksi???
(Antoine de Saint Exupery)

Publicidade
?Ma?y Ksi???? (1943 ? napisany na rok przed ?mierci? Exupery?ego, gdy jego samolot zestrzelili prawdopodobnie Niemcy w czasie II wojny o?wiatowej) jest alegoryczn? bajk?, nie tylko dla dzieci, ale i doros?ych ? a mo?e w?a?nie dla nich! Zaryzykuj? stwierdzenie, i? jest to jedna z najch?tniej czytanych ksi??ek (i lektur?) ? i chyba nie z powodu swej obj?to?ci (par?na?cie minut czytania), co uniwersalnego przes?ania, pi?knych my?li i zapadaj?cych w pami?? aforyzmów. Powiedzmy, taki Coelho sprzed 50 lat, mo?e nieco bardziej literacki? Ale przejd?my do streszczenia? Ma?y Ksi??? mieszka na asteroidzie B-612. Prócz niego zamieszkuje j? czerwona ró?a z czterema kolcami. Nasz Ksi??? opiekuje si? kwiatkiem ka?dego dnia, lecz jest to zaj?cie, wbrew pozorom, nie?atwe, gdy? ró?a jest wymagaj?ca. Prosi swego opiekuna o nieustann? opiek?, ka?e okrywa? si? na kloszem na noc, chroni? od przeci?gów, rozmawia? z ni?, podlewa?. Jest kapry?na i niezwykle dumna, to trzeba jasno powiedzie?. Ksi??? w ko?cu nie znosi jej d?sów i opuszcza asteroid?. W ci?gu swej mi?dzyplanetarnej podró?y spotyka 6 ludzi, za? ka?dy z nich jest alegori? jakiej? negatywnej cechy ludzkiej. I tak, spotyka Króla, który wszystkim rozkazuje (cho? nie mia? ?adnego poddanego); Pró?nego, oczekuj?cego ci?g?ych oklasków i pochwa?; Pijaka, który ci?gle pije, bo mu wstyd, ?e pije, i pije, by zapomnie?, ?e pije; Bankiera licz?cego bez przerwy gwiazdy; Latarnika zapalaj?cego co minut? swoj? latarni?, gdy? co minut? nast?powa? wschód i zachód. Na ostatniej planecie natrafia na Geografa, który radzi mu odwiedzenie Ziemi. Tu nasz bohater miewa kilka intryguj?cych spotka?. Trafia mi?dzy innymi do ogrodu, gdzie widzi tysi?ce ró? i naraz u?wiadamia sobie, ?e jego ró?a ok?amywa?a go, mówi?c, i? jest jedyna na ?wiecie. Ksi??? czuje si? zawiedziony, nie rozumiej?c jej postepowania. Zaczyna p?aka?, k?adzie si? na trawie. Pojawia si? lis, który jest tu symbolem m?dro?ci. T?umaczy naszemu ma?emu bohaterowi, ?e jest si? odpowiedzialnym za wszystko, co si? oswoi. Wspomina te?, ?e ?widzi si? dobrze tylko sercem, najwa?niejsze jest niewidoczne dla oczu?. Ksi??? powoli zaczyna rozumie? swój b??d. Ch?? powrotu do porzuconego kwiatka rodzi w nim si? niepostrze?enie? W ziemskiej w?drówce napotyka te? Kupca, Zwrotniczego i pilota, który rozbi? si? na pustyni. Z nim te? si? zaprzyja?nia. Rozmawiaj? wiele, Ksi??? opowiada nowemu przyjacielowi sw? histori?. Wyruszaj? te? na poszukiwanie studni, gdy? s? sami na pustyni, bez zapasu wody. Gdy j? znajduj?, Ksi??? postanawia wróci? na swoj? planet?. Niestety, jedyn? drog? powrotn? jest ?mier? bohatera. Tylko w ten sposób mo?e z??czy? si? na powrót ze swoj? mi?o?ci?. Ksi??? spotyka ?mij?, która ofiarowuje si? go uk?si?. Mimo nalega? i pró?b pilota, by tego nie robi?, Ksi??? decyduje si? opu?ci? ziemskiego przyjaciela. T?sknota za mi?o?ci? i potrzeb? opieki nad porzucon? ró?? staje si? silniejsza. Ma?y Ksi??? wraca, zrozumiawszy po d?ugiej w?drówce, ?e mi?o?? jest najwa?niejsza, a duma Ró?y wyp?ywa?a w?a?nie z mi?o?ci i strachu, by nie straci? swego opiekuna. Prawd? powiedziawszy, uwa?am te streszczenie za nic nie warte, b?ahe i wyzute z faktycznych przes?a?, które Exupery chcia? przekaza? swym czytelnikiem, niezale?nie od ich wieku. Dlatego je?li doczyta?e? jeszcze do tego miejsca, leniwy internauto, to wy??cz, do cholery!, ten diabelski komputer, rusz swój oci??a?y od ?l?czenia przed monitorem ty?ek i maszeruj czym pr?dzej do biblioteki, by samemu odda? si? rozkoszy niepowtarzalnej przygody u boku Ma?ego Ksi?cia!Resumos Relacionados


- Ma?y Ksi??e

- Wyznania Gejszy

- Hiob

- Genesis

- FrankensteinPassei.com.br | Biografias

FACEBOOK


PUBLICIDADE
encyclopedia