BUSCA

Links PatrocinadosBuscar por Título
   A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


1984
(Orwell, George)

Publicidade
Akcja ksi??ki odbywa si?, jak mówi nam sam tytu?, w roku 1984.
Panowanie nad ?wiatem przechodzi w r?ce trzech wielkich mocarstw:
Oceani, Eurazji i Wschódazji. Orwell skupia si? na Oceani, gdzie
umiejscawia g?ównego bohatera - Winstona Smitha, pracownika
Departamentu Archiwów, którego g?ównym zadaniem by?o zmienianie
przesz?o?ci zapisanej na kartach dziennika The Times. Wszystkim rz?dzi
Partia, na której czele stoi tajemniczy Wielki Brat, o którym tak
naprawd?, nikt nie ma poj?cia.Ludzie zamieszkuj?cy Oceani? s?
inwigiliowani przez Parti? 24 godziny na dob?, poprzez Policj? My?li,
teleekrany, s?siadów, a nawet w?asnych ma??onków i dzieci. Na Londyn,
bo to w?a?nie tam rozgrywa si? akcja powie?ci, codziennie spadaj?
bomby, niszcz?? kolejne budynki, a tak?e zabijaj?c ludzi. Najbardziej
cierpi? na tych praktykach, prole - najni?sza warstwa spo?eczna,
stworzona do pracy i prokreacji. Tym bardziej niesamowite jest to, ?e
jednak potrafi w takich warunkach zrodzi? si? uczucie. Ofiarami mi?o?ci
s? Winston i Julia. Wymy?laj? oni coraz to nowe miejsca schadzek,
dziwne trasy dotarcia do nich, a wszystko po to, ?eby nie zosta?
zdemaskowanym przed Parti?. Oboje pragn? rewolucji, pragn?
przeciwstawi? si? Partii, dlatego szukaj? tajemniczego Bractwa.
Zostajn? jednak oszukani i aresztowani. Przed rozstaniem przyrzekaj?
sobie, ?e nigdy siebie nie zdradz?, ?e mino wszystko nie wyrzekn?? si?
mi?o?ci. Tortury jakim zostaje poddany Winston, pozwalaj? mu uwierzy? w
g?ówne has?a Partii:
WOJNA TO POKÓJ
WOLNO?? TO NIEWOLA
IGNORANCJA TO SI?A, oraz w to, ?e Partia mo?e wszystko i nigdy nie
zostanie pokonana.
Ksi??ka, zalicznana do fantastyki naukowej, jest dla tych, którzy chc?
pozna?, mechanizmy ideologii komunistycznej- w szczególno?ci
okrucie?stwo, jako jeden z bod?ców w przekonywaniu buntowników. Owrell
mistrzowsko przedstawi? tu liczne aluzje i podteksty polityczne. Warto
przeczyta?, nie tylko dla opisu systemu politycznego, ale tak?e dla tej
pi?knej i tragicznej historii mi?osnej, dwojga ludzi, w ?wiecie, gdzie
jedyn? osob?, któr? mo?na kocha? i publiczne si? do tego przyzna?, jest
Wielki Brat.Resumos Relacionados


- Lalka Lalka

- Giaur

- Lalka

- Kmicic

- The Hound Of The BaskervillesPassei.com.br | Biografias

FACEBOOK


PUBLICIDADE
encyclopedia