BUSCA

Links PatrocinadosBuscar por Título
   A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Hiob
(The Bible)

Publicidade
Jest to jedna z najwa?niejszych historii Biblijnych. Zw?aszcza teraz, kiedy ?wiat nabiera pr?dko?ci, a ludzie nie zawsze znajduj? w?a?ciwe odpowiedzi na najbardziej zasadnicze pytania. Paradoksalnie, to, czego szukaj?, mo?na znale?? w ksi??ce napisanej tysi?ce lat temu. Hiob by? szcz??liwym m??czyzn?. Mia? wszystko, o czym m??czyzna mo?e marzy?: wiern? ?on?, dziesi?cioro kochaj?cych dzieci i bajeczne bogactwo. Co wi?cej ? jego g??boka wiara i religijne ?ycie poruszy?y Boga, który uczyni? Hioba jednym ze swoich ulubie?ców. Ale nic nie trwa wiecznie. Widz?c dobrze prosperuj?ce ?ycie Hioba, Diabe? zdecydowa? si? za?o?y? si? z Bogiem. Je?li Hiob jest naprawd? takim religijnym cz?owiekiem, pozostanie nim, nawet je?li straci?by wszystko co posiada?. Bóg akceptuje jego propozycj?. Hiob traci swoje dzieci i bogactwo, a sam staje si? ci??ko chory. Nie rozumiej?c, co si? sta?o, wyrusza na pustyni?, skazuj?c si? na samotno??. Hiob zaczyna zadawa? pytania o cel swojej wiary ? nigdy nie zrobi? nic z?ego, a wiele z?ego mu si? przytrafi?o. Czy Bóg go opu?ci?? W ko?cu trzech starych przyjació? Hioba znajduje go, ale zamiast z?agodzi? jego my?li, oni oskar?aj? go o z?e ?ycie. Dla nich odpowied? jest prosta ? Hiob jest zrujnowany, poniewa? zgrzeszy?. To rozz?o?ci?o Boga. Mówi im, ?e maj? i?? do Hioba jeszcze raz i prosi? go przebaczenie, poniewa? si? mylili. Widz?c, ?e Hiob pozosta? prawdziwie religijnym cz?owiekiem pomimo tragedii, Bóg oddaje Hiobowi zdrowie z powrotem. Wkrótce po tym rodz? si? nowe dzieci, a Hiob dostaje jeszcze wi?ksze bogactwo ni? przedtem. Nie mo?emy wini? Boga za wszystko z?e, co si? przytrafi w naszym ?yciu. Jego plan jest nieznany i nikt nie jest w stanie zrozumie? swego ?ycia a? do ko?ca.Resumos Relacionados


- Genesis

- Ma?y Ksi???

- The Hound Of The Baskervilles

- Maly Ksiaze

- NiemcyPassei.com.br | Biografias

FACEBOOK


PUBLICIDADE
encyclopedia