BUSCA

Links PatrocinadosBuscar por Título
   A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Bo?e Narodzenie
(Maria D?browska)

Publicidade
   Dzieci ka?dego roku bardzo t?skni?y do Gwiazdki. Oczekiwa?y jej ju? od pierwszego ?niegu, od pocz?tku zimy. Przyst?powano wtedy do przygotowywania ozdób na choink?. Kolejno d?ugie, kolorowe ?a?cuchy.
   W pierwszej po?owie grudnia dworek odwiedza? organista z op?atkami. Przywozi? paczki op?atków dla rodziców, dzieci, s?u?by. By?y pieknie ozdobione, niektóre barwione. Przypieczone nad lamp? stanowi?y prawdziwy przysmak. Organista odchodzi?, uginaj?c si? pod ci??arem jajek, s?oniny, kie?bas, którymi obdarowywali go rodzice.
   Nied?ugo potem przyje?d?a? proboszcz po kol?dzie.Stary i zgarbiony ksi?dz Augustyn zasiada? w salonie na kanapie, za?ywa? tabaki i do pó?nego wieczora opowiada? o diab?ach, czarownicach. By?y to rzeczy tak straszne, ?e dzieci ba?y sie zasn??. Znacznie weselsze
opowie?ci snu? ksi?dz Eugeniusz z klasztoru reformatów z miasta. Pozosta?o w nim tylko trzech zakonników. Ksi?dz Eugeniusz pi? wino, udziela? dobrych rad, dla ka?dego mia? mi?e s?owa. Jeszcze nieco pó?niej rodzice jechali na zakupy-wracali ob?adowani dziesi?tkami paczek, paczuszek.
   Na dwa dni przed Wigili? przywo?ono z lasu choink?. Nazajutrz rano ustawiono j? w jadalnym pokoju.By?a wysoka do sufitu, pachnia?a zim? i lasem.Wieczorem matka dawa?a dzieciom figi, pierniki. orzechy przeznaczone na choink?. U?ywaj?c kolorowej w?óczki,
wieszano je na ga??zkach.
   Wreszcie nadchodzi? dzie? Gwiazdki.Dzieci wstawa?y wcze?nie, ko?czono ubiera? choink?. W stawie ?owiono ryby na kolacj?, ojciec szed? ze strzelb? na polowanie, by mie? szcz??cie przez ca?y rok. Na drugie ?niadanie jedzono ?ledzie. Popo?udnie wydawa?o si? bardzo d?ugie, wr?cz nie mia?o ko?ca. Nareszcie ojciec oznajmia? ?e, ?e widzi ju? pierwsz? gwizdk?. Rodzice ca?owali si?, ojciec gra? na skrzypcach i ?piewa? kol?dy. W drzwiach jadalnego pokoju zbiera?? si? ca?a s?u?ba. Wszyscy szli do kuchni, gdzie dla ka?dego by?a przygotowana porcja ?akoci. Sk?adano sobie ?yczenia, ?amano sie op?atkiem. Wiejscy ch?opcy straszyli dworskie dziewczyny jarmarczymi maskami.
   Dzieci dzieli?y si? op?atkiem z rodzicami i zasiadano do kolacji.Tego dnia dawano dzieciom s?odkie wino, zjadano mas? bakalii: fig, zimnych marmoladek, pierników, orzechów.Po wieczerzy zapalano ?wieczki. Zasypiaj?ce, zm?czone i szcz??liwe dzieci s?ysz?y dochodz?cy z daleka ?piew. s?owa kol?d.
Resumos Relacionados


- Vertigo Y Futuro

- Zodiac

- O Perfume: História De Um Assassino

- Life Says Impossible?????????

- Daniel DerondaPassei.com.br | Biografias

FACEBOOK


PUBLICIDADE
encyclopedia