BUSCA

Links PatrocinadosBuscar por Título
   A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Fg4rgf43gf
(G43FG4TGFT5GF)

Publicidade
Akcja powie?cirozgrywa si? i ?rodowisku m?odzie?y szko?y podstawowej w Budapeszcie w roku1899. Nemeczek, jeden z najmniejszych uczniów w klasie, przekazuje do Bokiswojego klasowego kolegi kulk? papieru na której s? zapisane bardzo wa?newiadomo?ci informuj?ce o spotkaniu na Placu Broni. Ch?opcy kolejno udaj? si? oczwartej na plac. W drodze rozmawiaj? ze sob?. Okazuje si? ze poprzedniego dniaw ogrodzie przylegaj?cym do muzeum bracia Pastorowie zmusili Nemeczka i jegokolegów do poddania si? i odebrali im ich ?kulki" s?u??ce do zabawy. Wed?ug wszystkich by?a to wielkaniegodziwo?? wyrz?dzona kolegom. Nale?a?o si? zem?ci? na Pastorach. Na Placu Bronizebrali si? wszyscy na spotkanie. Byli tam kapitanowie i porucznicy, dowodz?cych?opi?c? armi?. Mieli tylko jednego szeregowca, by? nim najmniejszy z ca?ejgrupy, Nemeczek, który poinformowa? na spotkaniu ?e widzia? na terenie placuFeri Acza, przywódc? wrogiego obozu z Ogrodu Botanicznego, który dokona?kradzie?y ich flagi. Nast?puje wybór przewodnicz?cego, zostaje wybrany Boka.Nowy przewodnicz?cy postanawia nie czeka? na kolejny atak ze strony ch?opców zOgrodu Botanicznego, tyko uderzy? nast?pnego dnia. W wyprawie bierze udzia?Boka, Nemeczek i Czonakosz. Ch?opcy przedostaj? si? do ruin Ogrodu Botanicznego,gdzie znajduj? uzbrojenie wroga. Boka nie pozwala go zabra?. Znalezion? ?ódk?przeprawiaj? na wysp?. Odbywa si? na niej spotkanie ?o?nierzy Feri Acza, którzynazywaj? siebie czerwonoskórymi. Widz? tam zdrajc? Gereba, który przedstawia?plan ataku na fortec? Placu Broni. Boka wykorzystuje chwil? nieuwagi czerwonoskórych. Gasi stoj?c? nawyspie latarni?, zostawia na niej kartk? z napisem ?Tu byli ch?opcy z PlacuBroni? i ucieka ?ódk? wspólnie z Nemeczkiem i Czonakoszem. Chowaj? si? woran?erii i w ten sposób unikaj? schwytania przez goni?cych ich ?o?nierzyFeriego. Nemeczek musia? schowa? si? w basenie z wod? i ca?y przemoczony wracado domu tramwajem. Nast?pnego dnia po lekcjach profesor Rac wezwa? do pokojunauczycielskiego sze?ciu uczniów wraz z Nemeczkiem. Nikt nie wiedzia? dlaczegoi wszyscy oczekiwali powrotu kolegów. Okaza?o si? ?e, profesor wykry? w klasie?Zwi?zek Zbieraczy Kitu?. Rozwi?za? t? organizacj?, odebra? jej piecz??,sztandar i sk?adki cz?onkowskie, a tak?e kit zbierany pracowicie przezch?opców. Wyznacza im tak?e kar?: musz? nast?pnego dnia zosta? po lekcjach wszkole. Na Placu Broniodbywa si? kolejne zebranie. Nemeczek chce zabra? g?os, ale spostrzegaskradaj?cego si? prze pos?gi Gereba. Prosi o chwilk? przerwy i ?ledzi go. S?yszyjak ten rozmawia z dozorc? drewna na placu i prosi go, by wyrzuci? z placuch?opców Boki, za co otrzyma? od czerwonoskórych du?o dobrych cygar. Nemeczekchce jak najszybciej przekaza? Boce wiadomo?? o rozmowie S?owaka Jano zGerebem. Wybiega z placu. Ch?opcy my?l?, ?e stchórzy? i skre?laj? go z listy?Zwi?zku Zbieraczy Kitu?, a jego imi? i nazwisko wpisuj? do ksi?gi ma?ymiliterami, co jest uwa?ane przez nich za najwi?ksz? kar?. Dwa dni pó?niejwojsko Feriego zbiera si? w Ogrodzie Botanicznym. Jego ?o?nierz Sebeniczmelduje, ?e z arsena?u dokonano kradzie?y flagi, któr? Feri Acz zabra? ch?opcomz Placu Broni. Gereb, który uczestniczy w zebraniu, nic na ten temat nie wie.Czerwonoskórzy nie chc? przyj?? planu opanowania placu dzi?ki przekupieniuS?owaka. Feri Acz uwa?a taki plan za tchórzliwy i chce walczy?. W trakcienarady Gereb powiedzia?, ?e na placu nie ma ?adnego odwa?nego ch?opca. Wtedy zdrzewa zeskoczy? ma?y Nemeczek. To on ukrad? flag?. Dowódca czerwonoskórychproponuje mu wst?pienie do swoich oddzia?ów. Nemeczek odpowiada, ?e nigdy niezdradzi swoich przyjació?, tak jak tozrobi? Gereb. Odebrano mu flag?, a nast?pnie wrzucono do zimnej wody. Jednakgdy odchodzi?, Feri Acz rozkaza?, aby Nemeczkowi oddano honory wojskowe.Zachowa? si? m??nie. Gereb po przemówieniu Nemeczka o zdradzie nie ma ju?przyjació? w?ród czerwonoskórych. Ponadto Feri Acz ka?e braciom Pastorom wej??do wody za to, ?e wbrew jego rozkazowi odebrali ?kulki? s?abszym od siebie. Wojna jestnieunikniona.Boka og?asza stan wojenny. Nemeczek przedstawia planczerwonoskórych, którzy zamierzaj? zaatakowa? Plac z obu stron. Nemeczekzaczyna kaszle?. Dwie k?piele w zimniej wodzie spowodowa?y gwa?towniepogorszenie si? jego stanu zdrowia. Boka niepokoi si? o niego i ka?e mu cieplejubra? si?. Zjawia si? Gereb, który przychodzi do Boki z pro?b?, aby go przyj??ponownie do oddzia?u. Tym razem zdradzi? czerwonoskórych. Wykrad? im chor?giew,któr? Feri Acz zabra? z Placu Broni. Boka nie przyjmuje takiej pomocytwierdz?c, ?e chor?giew odzyska w uczciwej walce. Ca?ej scenie przygl?dali si?wszyscy ch?opcy z Placu Broni i rado?nie powitali decyzj? swojego przywódcy.Oni te? brzydzili si? zdrad?. Na plac przychodzi ojciec Gereba, który ??da, abypowiedzieli mu ca?? prawd? o jego synu. Nikt si? na to nie decyduje. Nadchodz?Boka z Nemeczkiem. Ch?opiec jest ju? bardzo chory, prawie majaczy. On te? mówido stroskanego ojca, ?e jego syn nie jest zdrajc?. Ch?opcy z Placu Broni s?zaskoczenie wypowiedzi? Nemeczka. Boka odprowadza chorego koleg? domu. Na drugi dzie?wszyscy w klasie wiedz? dlaczego Nemeczek si? rozchorowa?. Chce pomóc Boce wwalce o plac. Tymczasem nadchodz? czerwonoskórzy i wypowiadaj? wojn?. Ma onasi? odby? na worki z piaskiem, dzidy i zapasy. Gereb jeszcze raz prosi oprzyj?cie go w swoje szeregi. Nemeczek jest bardzo chory. Ch?opcy udaj? si? doniego dzi?kuj?c mu za jego postaw?. Dochodzi do bitwy,w czasie której zwyci??aj? ch?opcy z Placu Broni. O ostatecznym zwyci?stwiedecyduje postawa chorego Nemeczka, który uciek? z domu i z?apa? Feriego Acza zanog? wywracaj?c go na ziemi?. Za bohaterstwo w walce Nemeczek zostaje mianowanykapitanem, a Gereb porucznikiem. Dzielno?ci? w walce z nieprzyjació?mi wymaza?swe winy w stosunku do kolegów. Ch?opcy musza odnie?? ci??ko chorego Nemeczkado domu. Nemeczek umiera,jest przy nim Boka i matka. W s?siednim pokoju jego ojciec szyje garniturzniecierpliwionemu klientowi, którego nie interesuje ci??ka choroba Nemeczka.Na Placu Broni, o który ch?opcywalczyli z takim zapa?em b?dzie budowany kilkupi?trowy dom. W szkole nauczycielprzypomina uczniom, ?e o godzinie trzeciej odb?dzie si? pogrzeb ich kolegi,Ernesta Nemeczka.Resumos Relacionados


- Niemcy

- Hiob

- Giaur

- Harry Potter And The Prisoner Of Askaban

- Harry Potter I Wi?zie? AzkabanuPassei.com.br | Biografias

FACEBOOK


PUBLICIDADE
encyclopedia