BUSCA

Links PatrocinadosBuscar por Título
   A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Batman
(Bob Kane)

Publicidade
Batman to najbardziej znana posta? ?wiata komiksów, stworzona wg oficjalnych danych przez Boba Kane?a. Liczne seriale animowane i adaptacje filmowe wskazuj? na to, ?e Batman to nie tylko bohater z ilustracji, które przewraca si?, kartka po kartce i traktuje jak niewiele znacz?c? bajk?, opowiedzian? w obrazkach. Wcielaj?cy si? w t? posta? aktorzy przybli?yli Batmana szerokiemu gronu odbiorców, nadaj?c mu to?samo??, która nas inspiruje. Na czym wi?c polega fenomen Batmana, tajemniczej postaci w czarnej masce i p?aszczu, wyobra?aj?cej cz?owieka-nietoperza? Prawdziwe nazwisko Batmana to Bruce Wayne. Poznajemy go jako szcz??liwego ch?opca, wychowywanego przez kochaj?cych si? rodziców. Bruce ?yje dostatnio, jego rodzice s? bardzo zamo?ni, jednak ch?opiec nie jest rozpieszczony ani kapry?ny, odnosi si? wra?enie, ?e to bystre lecz wra?liwe dziecko. Pewnego wieczoru rodzice zabieraj? go do kina. Jest pi?kna, zimowa noc, w drodze powrotnej do domu, roze?mianej, radosnej rodzinie Wayne?ów wychodzi naprzeciw jaki? bandyta. Domaga si? bi?uterii i pieni?dzy. Pan Wayne próbuje przeciwstawi? si? rzezimieszkowi i ochroni? swoich bliskich, niestety ko?czy si? to dramatycznie. Bandyta jest bezwzgl?dny, zabija pa?stwa Wayne?ów na ulicy bez ?adnego cienia lito?ci. Ma?y Bruce traci rodziców i w jednej chwili musi zrozumie?, ?e w cz?owieku mo?e mieszka? nie tylko mi?o??, jakiej dotychczas doznawa?, ale równie? z?o, które potrafi t? mi?o?? bez skrupu?ów zabi?. To wydarzenie rzuca cie? na ca?e jego ?ycie i staje si? przyczyn? pó?niejszej metamorfozy, bowiem wiele lat po tragicznej ?mierci rodziców Bruce Wayne znów pojawi si? w swoim mie?cie, Gotham City, tym razem ju? nie jako bezradne, przera?one dziecko lecz jako tajemniczy Batman. Cz?owiek-nietoperz stawia sobie za cel walk? z szeroko rozumianym z?em, sam staj?c si? uosobieniem sprawiedliwego s?dziego i kata dla lokalnych gangsterów i pospolitych przest?pców. Prowadzi podwójne ?ycie, z pomoc? wiernego s?ugi kamufluje swoj? gr? i na co dzie? stara si? by? zwyk?ym obywatelem miasta, troch? niezaradnym i niezgrabnym, takim, którego nie podejrzewa si? o szukanie mocnych wra?e?. I w?a?nie o to mu chodzi. Zazwyczaj dzia?a bez ?adnych pomocników. Droga jak? wybra? narzuca mu skryto?? i samotno??. Zdaje sobie spraw? z tego, ?e nie b?dzie mu nigdy dane za?o?y? w?asnej rodziny. Jego ?ycie, cho? celowo zawoalowane nud? i pospolito?ci?, w rzeczywisto?ci jest bardzo niebezpieczne i nieprzewidywalne. Do ko?ca nie wiemy jak bardzo sprzeczne emocje musi to budzi? w Batmanie. Dlaczego nie intryguj? nas tak bardzo inni bohaterowie z komiksów jak superman czy spiderman? Sympatia jak? darzymy Batmana wynika zapewne z tego, ?e jest on nam bli?szy jako zwyk?y cz?owiek nie posiadaj?cy specjalnych, wrodzonych cech i umiej?tno?ci. Wszystkie ekstremalne wyczyny zawdzi?cza nadludzkiej pracy nad swoim cia?em, zapewniaj?cej mu ogromn? fizyczn? sprawno??. Natomiast ró?ne gad?ety, jakimi si? pos?uguje, dodaj? realnemu cz?owiekowi tej urzekaj?cej nas magii przysz?ych wynalazków, co bynajmniej nie odbiera Batmanowi wiarygodno?ci. Istotna jest te? enigmatyczno?? tej postaci, niepoznanie do ko?ca jej ?wiata, si?y i woli walki, bo nigdy jednak nie potrafimy przewidzie? czy Batman zostanie pokonany czy mo?e jeszcze ten jeden raz zostanie zwyci?zc?. Mamy jednak za ka?dym razem nadziej?, ?e Batman wygra, bo lubimy t? posta? i pod?wiadomie czujemy, ?e walka nie toczy si? tylko o przywrócenie bezpiecze?stwa na ulicach Gotham City, ale ?e Batman zmaga si? z ponadczasowym problemem przenikania si? dobra i z?a i walki tych dwóch ?wiatów, która obecna jest tak?e w naszym ?yciu.Resumos Relacionados


- Ma?y Ksi??e

- Kmicic

- Najwspanialsza Zabawka ?wiata

- Frankenstein

- HiobPassei.com.br | Biografias

FACEBOOK


PUBLICIDADE
encyclopedia