BUSCA

Links PatrocinadosBuscar por Título
   A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Frankenstein
(Mary Shelley)

Publicidade
Dramatyczna opowie?? o losach Wiktora Frankensteina i bezimiennego potwora którego sam by? twórc?. Prolog ksi??ki to cztery listy kapitana Roberta Waltona do swej ukochanej siostry Ma?gorzaty Saville z których mo?emy si? dowiedzie? m. in. ?e czas akcji rozgrywa si? w osiemnastym wieku, kapitan Walton jest dowódc? statku który próbuje odkry? niezbadane jeszcze przez cz?owieka pó?nocne obszary Oceanu Spokojnego drog?, przez morza otaczaj?ce biegun. Jednak mro?ny klimat i lodowce zatrzymuj? ca?? wypraw?. Podczas oczekiwania na ust?pienie okrutnego mrozu za?oga widzi na rozpo?cieraj?cej si? dooko?a równinie lodowej, cz?owieka. Przedstawia si? on jako Wiktor Frankenstein, jest u kresu ?ycia wi?c kapitan przygarnia go na pok?ad gdzie przybysz opowiada histori? swojego ?ycia. Z tre?ci opowiadania dowiedzie? si? mo?na ?e gdy Wiktor Frankenstein by? jeszcze dzieckiem i mieszka? w Genewie jego rodzice przygarn?li ubog? sierotk? do swego zamo?nego domu. Odt?d Wiktor i jego nowa towarzyszka El?bieta Levenza nie odst?powali od siebie ani na krok. Ciekawo?? ?wiata i nauki doprowadzi?y Wiktora na studia na uniwersytecie w Inglostad. Podczas ich trwania umar?a matka Wiktora. Jej ostatni? wol? by?o ma??e?stwo Wiktora z El?biet?. ?mier? matki zapocz?tkowa?a w wyobra?ni Wiktora pytania czy nauka nie mog?aby doprowadzi? do tego by cz?owiek na wzór Boga, móg?by dawa? ?ycie. Na uniwersytecie poznaje profesora Waldmana, wyk?adowcy chemii. On to w?a?nie pokazuje Frankensteinowi niezbadane drogi tej nauki budz?c tym samym wielkie zainteresowanie Wiktora. Po nieustannym zag??bianiu si? w ksi??kach chemicznych i poznawaniu szczegó?owej anatomii cz?owieka Wiktor tworzy cz?owieka. Ma to miejsce w ponur? noc listopadow?. Ku wielkiemu zdziwieniu dostrzega trafnie ?e jego twór jest niesamowicie ohhydny. Czuje odraz? do niego. Jest nieproporcjonalny, jego mowa to przera?aj?cy be?kot, a sposób w jaki si? porusza budzi strach a zarazem lito??. Wiktor ucieka rankiem po nieprzespanej nocy. Spotyka swojego przyjaciela Henryka Clervala. Kiedy wraca z nim do swojego studenckiego mieszkania i pracowni zarazem, potwora ju? nie ma. Wiktora opanowuje ci??ka i d?uga choroba, jednak ci?gle jest przy nim Henryk który dostarcza mu listy od El?biety i od ojca. Kiedy czuje si? ju? dobrze sp?dza czas z Clervalem zapominaj?c ca?kowicie o potworze którego stworzy?. W jednym z listów od ojca dowiaduje si? o ?mierci swego m?odego brata Williama. To zmusza go do powrotu do Genewy. Tam dowiaduje si? ?e podejrzan? o pope?nienie morderstwa jest Justine Moritz, lecz wie ?e sprawc? tego jest stworzony przez niego potwór. Dowody przedstawione przez s?d ?wiadcz? jednak przeciw niej. Nie by?o jej w domu kiedy dokonano morderstwa, znajdowa?a si? blisko miejsca zbrodni i sama nie wiedzia?a dlaczego oraz rzecz najwa?niejsza, mia?a w kieszeni medalion który da?a ma?emu Williamowi El?bieta. Justine zostaje skazana na ?mier?. Wiktor pozostaje w Genewie, obcuje z natur?, decyduje wspi?? si? na wzgórza Montavert.Tam ku swemu zdziwieniu spotyka kreatur? której sam by? twórc?. Potwór umie mówi?, naby? cech? zr?czno?ci. Prosi Wiktora o stworzenie postaci takiej jak on aby przynajmniej ona mog?a go kocha?. Frankenstein odmawia, jednak ze wzgl?du na pro?b?, decyduje si? jedynie wys?ucha? historii swego dziecka. W tym momencie czytelnik wraca do momentu kiedy Wiktor Frankenstein uciek? z mieszkania. Autorka skupia si? tylko i wy??cznie na postaci potwora. Mary Shelley przedstawia jego dramatyczne ?ycie z góry skazane na odrzucenie przez spo?eczno?? ludzk?. Potwór musi ucieka? z miasta. Cudem wymyka si? do pobliskiego lasu. Tamt?dy trafia do pewnej rodziny we wsi gdzie ukrywa si? w szopie po??czonej z chatk? zamieszka?? przez niejak? rodzin?. Uczy si?, w ukryciu pomaga w pracach gospodarczych. Pewnego dnia znajduje w p?aszczu który wzi?? z pracowni dziennik Wiktora, z niego dowiaduje si? czym jest. Pruba nawi?zania kontaktu z rodzin? której pomaga? ko?czy si? fiaskiem. Jego z?o?? nie zna granic,mieszka?z nimi d?ugi czas, przywi?za? si? do niej mimo i? tamci nawet o nim nawet nie wiedzieli. Liczy? na ich mi?o??, natomiast oni odepchn?li go. Postanawia odszuka? swojego stwórc?. Pomaga mu w tym dziennik Wiktora. W ko?cu kiedy dociera do Genewy morduje najm?odszego brata Wiktora, Williama. Sprawia ?e dowody morderstwa ch?opca wskazuj? na Justine Moritz. Potwór w tym momencie ko?czy opowie??. Prosi Frankensteina by stworzy? mu kobiet?, ten po przemy?leniach decyduje si? na to pod warunkiem ?e potwór opu?ci Europ? i nie b?dzie mia? ?adnych kontaktów z lud?mi. Wiktor oci?ga si? jednak, przyczyn? tego jest ?mier? Clervala. Przygotowuje wi?c wszystko co jest potrzebne do stworzenia osoby tak ohydnej jak jego pierworodne dziecko. Decyduje si? w ostateczno?ci nie podejmowa? dalszych kroków. Rozdra?niony tym, potwór wkrada si? podczas nocy po?lubnej Wiktora i El?biety, do pokoju odbiera ?ycie ?onie Frankesteina. Odt?d Wiktor sp?dza czas na nieustaj?cej walce ze swym dzie?em. Dociera do ró?nych zak?tków ?wiata je?eli wie ?e pod??a ci?gle krokiem potwora. W ko?cu dociera na statek kapitana Waltona gdzie kona n?kany rozpacz?. Kiedy jego cia?o spoczywa samotnie w kabinie, Robert Walton przywiedziony dziwnymi szmerami z jej wn?trza, wchodzi do niej. Widzi tam stworzonego przez Frankensteina potwora. Uczulony na niego kapitan nie panikuje lecz podejmuje z nim rozmow? w której dok?adnie wida? skruch? potwora.Powie?? ko?czy si? tym ?e stwór Frankensteina, zapowiada ?e odpokutuje za wyrz?dzone z?o sporz?dzaj?c sobie stos i pal?c si? na nim.Resumos Relacionados


- Niemcy

- Genesis

- Harry Potter I ?miertelne Relikwie

- Hiob

- BatmanPassei.com.br | Biografias

FACEBOOK


PUBLICIDADE
encyclopedia