BUSCA

Links PatrocinadosBuscar por Título
   A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Kmicic
(Ewelina)

Publicidade
KOCHA? JAK KMICIC, WALCZY? JAK WO?ODYJOWSKI I RADZI? JAK ZAG?OBA ?Potop? Henryka Sienkiewicza to powie??, która mia?a podnie?? na duchu spo?ecze?stwo polskie, b?d?ce pod zaborami. Mia?a dawa? nadziej? na wolno?? ojczyzny i przypomina? o tym jak kiedy? Polacy potrafili walczy?, dlatego autor powie?ci ?wiadomie podkre?la motywy zwyci?skie, a przegrane sprytnie omija, opisuj?c je w kilku zdaniach. Tak, wi?c ?Potop? jest powie?ci? historyczn?. Henryk Sienkiewicz, aby urzeczywistni? wydarzenia historyczne opisane w ksi??ce, wprowadza postacie autentyczne takie jak: Jan Kazimierz, Stefan Czarniecki, Janusz i Bogus?aw Radziwi??. Jednak autor ukazuje tak?e postacie fikcyjne, dzi?ki którym rozbudowuje i urozmaica fabu?? powie?ci. Tym postaciami s? mi?dzy innymi Andrzej Kmicic, Micha? Jerzy Wo?odyjowski i Onufry Zag?oba. To w?a?nie oni wierz? bezgranicznie w zwyci?stwo Polski. Jedn? z najwa?niejszych postaci jest Andrzej Kmicic, chor??y orsza?ski, którego poznajemy jako s?awnego ?o?nierza. Jest on wojownikiem z krwi i ko?ci, ma porywczy charakter, zabija z zimn? krwi?. Wydawa?oby si?, ?e nie ma skrupu?ów i jest niezdolny do mi?o?ci, to jednak w jego sercu znalaz?a miejsce mi?o?? do Ole?ki Billewiczówny. By?a to mi?o?? od pierwszego wejrzenia. Kmicic utraci? uczucie dziewczyny z powodu w?asnej g?upoty i porywczo?ci. Chc?c to naprawi? zacz?? wszystko robi?, aby j? odzyska?. Mi?o?? Ole?ki za?lepi?a go i nie pozwala?a racjonalnie my?le? i przewidywa? skutków jego czynów, dlatego z pocz?tku Kmicic targn?? si? na porwanie Billewiczówny do Lubicza. Ten nieprzemy?lany krok w konsekwencji doprowadzi? do pojedynku mi?dzy Wo?odyjowskim, a Kmicicem. Przegrany pojedynek przyczyni? si? do tego, ?e Andrzej zacz?? bezwiednie s?u?y? wrogowi Polski, Radziwi??owi. Przyczyn? tego za?lepienia, jest ch?? zamazania swojej winy, aby zmieni? swój wizerunek w oczach ukochanej. Prawdziwe zamiary Radziwi??a przyczyniaj? si? do tego, ?e Kmicic dopiero teraz rozumie swój b??d i zaczyna s?u?y? ojczy?nie. Przejawia si? to min: w obronie Cz?stochowy, po?wi?cenia swojego ?ycia dla ocalenia Jana Kazimierza, a tak?e cz?ste walki przeciwko Szwecji. Motywacj? do tych czynów by?a mi?o?? do Ole?ki, wierzy?, ?e zdobywaj?c s?aw? cz?owieka prawego, walecznego, prawdziwego obro?cy ojczyzny uzyska przebaczenie Billewiczówny. W dodatku Kmicic przez lata roz??ki pozostawa? wierny swojej ukochanej, opiera? si? nawet wdzi?kom Anusi, która rozkochiwa?a w sobie wszystkie serca. Gdy po latach zas?u?ony i okryty s?aw? spotka? Billewiczówn?, uzyska? jej przebaczenie i zosta? z ni? ju? na zawsze. Tak wype?ni?a si? zapisana w testamencie wola nieboszczka Herakliusz Billewicza. Nast?pn? postaci?, która zas?uguje na miano waleczno?ci jest Micha? Jerzy Wo?odyjowski. Z wygl?du jest niepozorny, niski i chudy, to jednak wprawia swoich przeciwników na polu bitwy w wielkie zak?opotanie, uchodzi za doskona?ego rycerza. Z natury jest cz?owiekiem bardzo czu?ym, pogodnym i opanowanym. Dzi?ki swojej niezrównanej odwadze i waleczno?ci nazywany jest pierwsza szabl? Rzeczpospolitej, a tak?e ze wzgl?du na swój niewysoki wzrost ma?ym rycerzem. W swoich czynach kieruje si? mi?o?ci? do ojczyzny, oddaniem królowi i sprawiedliwo?ci?. Bardzo dobre w?adanie szabl? gwarantuje mu zwyci?stwo w ka?dym pojedynku, natomiast rozwaga czyni go s?awnym w ca?ej ojczy?nie. Wo?odyjowski by? skromny, znielubi? si? chwali? swoimi zwyci?stwami. Nie walczy? dla pieni?dzy lub s?awy, lecz dla dobra ukochanego kraju. Potrafi? przewidzie? ruch wroga i odpowiednio opracowa? taktyk? obrony. Sienkiewicz przedstawi? Wo?odyjowskiego jako idealnego wojownika, któremu mo?na by?o zawsze zaufa? i powierzy? najwi?ksze tajemnice. Kolejnym wa?nym i ciekawym bohaterem ?Potopu? jest Onufry Zag?oba. Jest to cz?owiek niesamowicie dowcipny, sprytny i zuchwa?y. Sienkiewicz przedstawia go jako osob?, która potrafi wybrn?? nawet z takich sytuacji, gdzie opanowuje go tchórzostwo. Pos?uguje si? poufa?o?ci? i swobod? w mówieniu. Chocia? jest przez swoich towarzyszy traktowany jak ?artowni? to jednak wszyscy si? z nim licz? i nikt nie okazuje mu zlekcewa?enia. Jest samochwa??, lubi opowiada? historyjki mówi?ce o jego nieprawdopodobnej odwadze i wielkich czynach. Tak?e lubi dobrze zje?? i popi?. Zawsze ma g?ow? na karku, wskazuje na to zaj?cie z Rochem. Zag?oba podst?pem przechytrza go wmawiaj?c mu o ich pokrewie?stwie. W konsekwencji upija Rocha, sam niepostrze?enie ucieka i sprowadza pomoc, aby wybawi? swoich towarzyszy. Dzi?ki swojemu sprytowi, wielomówno?ci zawsze wychodzi ca?o z opa?ów. Powy?ej opisani bohaterowie to ludzie o odmiennej naturze. Ka?dy jest indywidualno?ci?. Kmicic to posta? porywcza, waleczna m?ciwa, niepohamowana w czynach, ale jednocze?nie zdolna do prawdziwej mi?o?ci. Wo?odyjowski to wspania?y rycerz, cz?owiek oddany ojczy?nie, perfekcyjnie w?adaj?cy mieczem, za? Zag?oba to bohater sprytny, dowcipny, potrafi?cy wyj?? zawsze ca?o z ka?dej sytuacji.Resumos Relacionados


- Batman

- Ma?y Ksi??e

- Hiob

- Wyznania Gejszy

- The Hound Of The BaskervillesPassei.com.br | Biografias

FACEBOOK


PUBLICIDADE
encyclopedia